Regulamin

 

 

 

REGULAMIN OBIEKTU

 

1. Pokój wynajmowany jest na doby.

2. Doba trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00 (zameldowanie najpóźniej do 22:00).

3. Dom Wypoczynkowy Karolina uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

4. W Domu Wypoczynkowym Karolina obowiązuje obuwie zmienne.

5. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 rano.

6. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 50% kwoty pobytu. Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania.

7. Zadatek nie podlega zwrotowi. Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w przypadku rezygnacji do 21 dni przed planowanym przyjazdem.

8. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

9. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, najpóźniej na drugi dzień.

10. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać dokument tożsamości z fotografią.

11. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego obiektu.

12. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę.

13. Osoby nie zameldowane w Domu Wypoczynkowym Karolina mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 20.00.

14. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.

15. Recepcja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Kierownictwa, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.

16. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 100 zł.

17. W momencie przekazania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Sprzątanie pokoi odbywa się na życzenie Gościa. W tym celu należy to zgłosić w Recepcji.

18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.

19. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego, w szczególności dotyczy to pokoi i łazienek. W przypadku naruszenia zakazu Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500 zł. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną w wysokości 5.000 zł.

20. Dom Wypoczynkowy Karolina świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi natychmiastową reakcję. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu.

21. Dom Wypoczynkowy Karolina ma obowiązek zapewnić:
– warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa.
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
– wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
– sprawną pod względem technicznym usługę. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Właściciel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

22. Dom Wypoczynkowy Karolina nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub
artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji. Parking przy obiekcie jest niestrzeżony i wolny od opłat.

23. Dom Wypoczynkowy Karolina nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy też innego pojazdu należącego do Gościa Hotelu.

24. W obiekcie zabronione jest:
– zabieranie ręczników pokojowych oraz kocy poza teren Domu Wypoczynkowego Karolina
– zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Właścicieli),
– wprowadzanie zwierząt na teren obiektu,
– zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.

25. Nie akceptujemy zwierząt.

 

Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.